Administracinės paslaugos

 

Paslaugos pavadinimas

Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas

Paslaugos apibūdinimas

Priimami ir registruojami (gavimo dieną) visi Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai (toliau – Direkcija) pateikti skundai, pranešimai ar prašymai, įteikti tiesiogiai asmeniui atvykus į Direkciją, atsiuntus paštu adresu: Kuršmarių g. 13, Rusnė, Šilutės rajonas, el. paštu [email protected] ar pristatyti kitais būdais.

Parengti atsakymai į skundus, pranešimus ar prašymus teikiami paštu, el. paštu ar tiesiogiai įteikiami asmeniui atvykus į Direkciją.

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Teisės aktai,  reguliuojantys administracinės  paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

4. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117.

Informacija ir  dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Besikreipiančio asmens pateiktas skundas, pranešimas ir prašymas turi atitikti išvardintus reikalavimus:

5.1. Asmenų skundai, pranešimai ir prašymai, pateikti raštu, turi būti:

5.1.1. parašyti valstybine kalba;

5.1.2. parašyti įskaitomai;

5.1.3. asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti;

5.1.4. pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose.

5.2. Asmens skundas, pranešimas ar prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui, pateiktam raštu.

5.3. Asmenų skundai, pranešimai ir prašymai, pateikti elektroniniu būdu (skenuoti, fotografuoti), turi būti parengti taip, kad Direkcijos darbuotojai galėtų:

5.3.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;

5.3.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos informacinių technologijų priemonėmis;

5.3.3. atpažinti turinį;

5.3.4. jei pateikiamas elektroninis dokumentas, identifikuoti elektroninį parašą ir skundą, pranešimą ar prašymą pateikusį asmenį.

Pastaba. Jei skundą, pranešimą ar prašymą pasirašo asmuo arba jo atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Skundui, pranešimui, prašymui nagrinėti reikalinga Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos turima informacija, valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Atsakingo padalinio kontaktai

Direkcijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam pagal prašymo turinį bus pavesta nagrinėti skundą, pranešimą ar prašymą. Prašymus, pranešimus ar skundus registruoja Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos referentė Eglė Leliugaitė el. p. [email protected], paštu, adresu: Kuršmarių g. 13, Rusnė, Šilutės rajonas.

Administracinės  paslaugos suteikimo trukmė

Direkcijoje gauti skundai, pranešimai, prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Esant teisės aktais nustatytoms aplinkybėms, šis terminas gali būti pratęstas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Prašymo forma

Skundas, pranešimas, prašymas rašomas laisvos formos.

Skundas, pranešimas, prašymas turi būti asmens pasirašytas, jeigu kreipiasi fizinis asmuo – nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris, el. paštas, jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris, el. paštas.

Administracinės  paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga galutinė.

Prašymai (skundai, pranešimai), kurių Direkcija nėra įgaliota spręsti, per 5 darbo dienas persiunčiami kompetentingai institucijai ir asmuo apie tai informuojamas. Kai institucija, galinti išspręsti pateiktus klausimus, nežinoma, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį.

Asmuo turi teisę apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedas

Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimo schema

 

 

Paslaugos pavadinimas

Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo vietos derinimas

Paslaugos apibūdinimas

Planuojant įrengti dirbtinį nepratekamą vandens telkinį Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai priskirtose saugomose teritorijose: valstybiniame parke, valstybiniame draustinyje, valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, „Natura 2000“, valstybės saugomų gamtos paveldo objektų teritorijoje ar saugomos teritorijos buferinės apsaugos zonoje, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta turi būti suderinta su Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyriumi

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m liepos  12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos.

2. Raštiškas žemės sklypo bendraturčių sutikimas.

3. Prašymas (Prašymo forma pateikiama 9. punkte).

4. Informacija apie aprašo II skyriuje išdėstytų reikalavimų laikymąsi vykdant numatomą veiklą.

5. Dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis.

6. Žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis.

7. Kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

8. Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

9. Jei vandens telkinį numato įrengti paukščių ar buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje „NATURA 2000“ turi būti pateikta planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada. 

Atsakingo padalinio kontaktai

 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojai pažymas teikia, konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos gauti prašymai išduoti pažymą išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo forma pridedama.

Priedas

Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo vietos derinimo schema

 

 

Paslaugos pavadinimas

Išvados/Pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „NATURA 2000“ teritorijoje išdavimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima fizinių ir juridinių asmenų (toliau – pareiškėjas) prašymų dėl išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo (toliau – išvada/pažyma) nagrinėjimą.

Esant pagrįstam prašymui, pareiškėjui išduodama nustatytos formos išvada/pažyma.  

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“;

2. Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje

3. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo

4. Išvados / pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-126 „Dėl išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą išduoti išvadą / pažymą. Jei dokumentus teikia Žemėtvarkos skyrius – žemės savininko prašymo kopiją;

2. Žemės nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Sklypo, kuriame planuojama įveisti mišką, plano kopiją;

4. Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo) arba bendraturčių sutikimą (įgaliojimą), patvirtintą notaro (jei žemės sklypas, kuriame planuojama veisti mišką, valdomas bendra daline arba jungtine nuosavybės teise);

5. Žemės savininko mirties liudijimą, paveldėjimo teisės liudijimą (jeigu prašymo teikimo metu jis yra išduotas paveldėtojui), kai prašymą teikia mirusio fizinio asmens žemės sklypo paveldėtojas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija kreipiasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl žemės sklypo dalies, kurioje miško įveisimas leidžiamas, ploto nustatymo. Taip pat, esant poreikiui, atlieka žemės sklypo vertinimą vietoje, bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna informaciją, būtiną išvadai / pažymai teikti.

Atsakingo padalinio kontaktai

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojai išvadas teikia, konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos gauti prašymai išduoti išvadą / pažymą  išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

Atlikus žemės sklypo vertinimą vietoje, išvada / pažyma parengiama per 5 darbo dienas nuo vertinimo vietoje atlikimo dienos.

Prašymo forma

Prašymas išduoti išvadą / pažymą rašomas laisvos formos.

Prašymas turi būti asmens pasirašytas, jeigu kreipiasi fizinis asmuo – nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris,  jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris.

Priedas

Išvados /pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „NATURA 2000“ teritorijoje išdavimo schema

 

 

Paslaugos pavadinimas

Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas.

Paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima:

2.1. Planų ir programų organizatoriaus (užsakovo) pateiktų dokumentų vertinimą ir poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų teikimą.

2.2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pateiktų dokumentų vertinimą ir poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų teikimą.

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

5. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967.

6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-06-23 įsakymu Nr. D1-311.

7. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Siekdami gauti paslaugą, nurodytą šio Aprašymo 2.1 punkte, planų ar programų organizatoriai (jų pasitelkti konsultantai), vadovaudamiesi Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 23 ir 24 punktais, užpildo šio Tvarkos aprašo 1 priedo bendrąją bei A dalis ir pateikia Direkcijai (raštu ir skaitmeniniame formate). 

2. Siekdamas gauti paslaugą, nurodytą šio Aprašymo 2.2 punkte, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 30 punktu, užpildo šio Tvarkos aprašo 3 priedo bendrąją bei A dalis ir pateikia Direkcijai (raštu ir skaitmeniniame formate). 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, Direkcija bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna iš jų informaciją, būtiną poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti.

Atsakingo padalinio kontaktai

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojai išvadas teikia, konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvada pateikiama per 20 darbo dienų.

Prašymo forma

Aprašymo 2.1 punkte nurodytos paslaugos Plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma pateikta Tvarkos aprašo 1 priede.

Aprašymo 2.2 punkte nurodytos paslaugos Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma pateikta Tvarkos aprašo 3 priede.

Priedas

Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimo ir teikimo schema.

 

Paslaugos pavadinimas

Žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentacijos derinimas

Paslaugos apibūdinimas

Prašymus žemės sklypų kadastrinių matavimų derinimui darbo valandomis priima Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos referentė Eglė Leliugaitė. Prašymai kartu su pridedamais dokumentais taip pat gali būti pateikiami paštu, adresu Kuršmarių g. 13, Rusnė, Šilutės rajonas arba el. p. [email protected] 

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo dokumentus – detaliuosius ar specialiuosius planus, žemės valdos projektus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės planus.

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems žemės sklypų kadastrinius matavimus (planus)

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai

1. Prašymas, adresuotas Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai

2. Žemės sklypo planas.

3. Užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma.

Atsakingo padalinio kontaktai

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojai žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentus tikrina, derina bei šių dokumentų klausimais konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 10 darbo dienų

Prašymo forma

Prašymas

Priedas

Žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentacijos derinimo schema

 

Paslaugos pavadinimas

Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimas.

Paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima privataus miško savininkų ar jų asociacijų (toliau – pareiškėjas) pateiktų prašymų dėl pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ (toliau – pažyma) išdavimo nagrinėjimą.

Prašymui esant pagrįstam, pareiškėjui išduodama nustatytos formos pažyma.

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“.

3.2. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

3.3. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymą išduoti pažymą;

2. Pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (miško valdymo teisę patvirtinantį dokumentą);

3. Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo);

4. Vieną iš šių dokumentų:

4.1. vidinės miškotvarkos projektą;

4.2. Valstybinės miškų tarnybos pažymas apie miškų valstybės kadastro duomenis (pažyma su taksaciniais rodikliais ir pažyma su miško žemėlapio fragmente pažymėtomis žemės sklypo ribomis);

4.3. miškininko specialisto Išvadą apie žemės sklype nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą;

5. Leidimą kirsti mišką – kai siekiama gauti išmoką už apribojimą plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse palikti papildomą skaičių neiškirstų žalių medžių.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, Anykščių regioninio parko direkcija kreipiasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl į „Natura 2000“ teritoriją ar EB svarbos miškų buveinę patenkančio žemės sklypo dalies ploto nustatymo. Taip pat bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna iš jų informaciją, būtiną pažymai išduoti.

Atsakingo padalinio kontaktai

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojai pažymas teikia, konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos gauti prašymai išduoti pažymą išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymas išduoti pažymą rašomas laisva forma.

Prašymas turi būti asmens pasirašytas, jeigu kreipiasi fizinis asmuo – nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris,  jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris.

Priedas

Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo schema

 

 

Paslaugos pavadinimas

Reikalavimų parengimas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams.

Paslaugos apibūdinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ arba Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, iniciatoriai prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą pateikia raštu, užpildydami Taisyklių 1 priede nurodytą prašymo formą arba elektroninę prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje – ŽPDRIS.

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-294 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ZPDRIS

1. Prašymas

2. Planuojamos teritorijos preliminari schema

3. Nekilnojamojo turto registrų išrašas

4. Įgaliojimas (jei būtina)

Atsakingo padalinio kontaktai

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojaai atsakymus rengia bei šių dokumentų klausimais konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal nurodytą terminą ŽPDRIS

Priedas

Reikalavimų parengimo žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams schema

 

Paslaugos pavadinimas

Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams (bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems) rengti išdavimas

Paslaugos apibūdinimas

Sąlygos teritorijų planavimo dokumentams išduodamos nuotoliniu būdu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems teritorijų planavimo dokumentus

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-262 „Dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-8  „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)

Prašymas,

Planuojamos teritorijos riba

Planavimo tikslas

Planavimo uždaviniai

Kiti dokumentai ir informacija pagal TPDRIS reikalavimus

Atsakingo padalinio kontaktai

 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojai planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams (bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems) rengia bei šių dokumentų klausimais konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal nustatytą terminą TPDRIS

Prašymo forma

Prašymo forma nustatyta TPDRIS

Priedas

Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams (bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems) rengti išdavimo schema

Paslaugos pavadinimas

Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas

Paslaugos apibūdinimas

Prašymas ir kiti dokumentai specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams gauti, teikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, adresu  www.planuojustatyti.lt, Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ užpildomi atitinkami laukai, įkeliami privalomi dokumentai, nurodomi kiti informacinėje sistemoje išvardinti duomenys. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai jo pateikimo metu

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR Statybos įstatymas.

2. LR Aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22  „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo informacinėje sistemos „Infostatyba“

1. Prašymą dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo.

2. Projektinius pasiūlymus (kai jie privalomi).

3. Kiti dokumentai, informacija pagal IS „Infostatyba“ reikalavimus.

Atsakingo padalinio kontaktai

 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojai specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išduoda, konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 7 darbo dienų

Prašymo forma

Forma pateikta Informacinėje sistemoje „Infostatyba“

Priedas

Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo schema

 

Paslaugos pavadinimas

Išvadų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą teikimas

Paslaugos apibūdinimas

Išvados vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą  teikiamos nuotoliniu būdu Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems gauti statybą leidžiantį dokumentą

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR Statybos įstatymas.

2. LR Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.

3. Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos nuostatai, patvirtinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-32.

4. LR Aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-502  „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo informacinėje sistemos „Infostatyba“

1. Prašymas.

2. Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.

3. Kiti būtini dokumentai, informacija, nurodyti Informacinėje sistemoje „Infostatyba“

Atsakingo padalinio kontaktai

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojai išvadas statybos projektams teikia, konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės  paslaugos suteikimo trukmė

Pagal nurodytą terminą „Infostatyba“

Prašymo forma

Forma pateikta Informacinėje sistemoje „Infostatyba“.  

Priedas

Išvadų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą teikimo schema

 

Paslaugos pavadinimas

Išvadų teritorijų planavimo dokumentams (bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems) teikimas

Paslaugos apibūdinimas

Išvados teritorijų planavimo dokumentams (bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems)  teikiamos  nuotoliniu būdu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) 

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems teritorijų planavimo dokumentus

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-294  „Dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)

1. Prašymas.

2. Aiškinamasis raštas su teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų aprašymu.

3. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai.

4. Kiti dokumentai ir informacija pagal TPDRIS reikalavimus

Atsakingo padalinio kontaktai

 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojai išvadas teritorijų planavimo dokumentams teikia bei šių dokumentų klausimais konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 10 darbo dienų

Prašymo forma

Prašymo forma nustatyta TPDRIS

Paslaugos pavadinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas

Paslaugos apibūdinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų  arba kaimo plėtros žemėtvarkos derinimas atliekamas nuotoliniu būdu, naudojantis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema  –  ZPDRIS

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektus

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-294 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ZPDRIS)

1. Prašymas

2. Žemės sklypo formavimo pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projekto Aiškinamasis raštas.

3. Žemės sklypo formavimo pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai.

4. Kiti dokumentai ir informacija pagal ZPDRIS reikalavimus.

Atsakingo padalinio kontaktai

 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Direkcijos darbuotojai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektus derina  bei šių dokumentų klausimais konsultuoja darbo valandomis.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal nurodytą terminą ZPDRIS

Prašymo forma

Prašymo forma nustatyta ZPDRIS sistemoje

Priedas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimo schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-02